Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny

Maciej Wróblewski

Witamy w Specjalistycznym Gabinecie Pediatrycznym

O mnie

O mnie

Konsultacje

Konsultacje

Badania

Badania

Kontakt

Kontakt

Opinie naszych pacjentów

O mnie

Ukończyłem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu na Wydziale Lekarskim w 1981r.

Posiadam 30 lat doświadczenia w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu im. Bolesława Krysiewicza.

Od 20 lat wykonuję gastroskopię u dzieci i specjalizuje się w problemach gastroenterologicznych. Posiadam certyfikowane uprawnienia do wykonywania gastroskopii.

Diagnostyka alergii pokarmowych (testy alergiczne, skórne).

Specjalizacje

 • Pediatra
 • Endoskopista
O mnie
Konsultacje
 • Diagnoza
 • Rozpoznanie
 • Skierowanie
 • Zalecenia
Konsultacje
Badania
 • Gastroskopia u niemowląt, dzieci oraz dorosłych
 • Zakładanie przezskórnej gastrostomii
 • Leczenie przewlekłych biegunek
 • Leczenie chorób infekcyjnych
 • Porady dietetyczne
 • Brak tolerancji pokarmowej
 • Diagnostyka alergii pokarmowych (testy skórne)
 • Leczenie zaparć
 • Diagnostyka bólu brzucha (w tym nerwice szkolne)
 • Bilanse rozwoju fizycznego
 • Leczenie niedowagi
 • Leczenie otyłości
Badania
Kontakt

Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny
Maciej Wróblewski

ul. Żmudzka 11
60-604 Poznań

+48 601 95 36 74

Przyjęcia po rejestracji telefonicznej

Informacja o przetwarzaniu danych

Kontakt
Informacja dla pacjentów i ich opiekunów prawnych

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Maciej Wróblewski

1. Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny Maciej Wróblewski ul. Żmudzka 11, 60-604 Poznań, NIP: 781-120-15-17, kontakt: 601953674.

2. Administrator zbiera dane osobowe od opiekunów prawnych pacjentów takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, w celu rejestracji wizyt w gabinecie oraz kontaktu w sprawie wizyt; a w przypadku umówienia wizyty zbiera dodatkowo dane pacjentów - dzieci takie jak: imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL w celu wystawiania recept i zaświadczeń, rozliczeń z tytułu świadczonych usług medycznych, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów.

3. Administrator zbiera i przetwarza dane szczególnie chronione od pacjentów w postaci danych medycznych do celów profilaktyki zdrowotnej i leczenia, w związku z wykonywaniem usług opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 9 RODO, ust. 2.

4. Każdemu, kto udostępnił swoje dane Administratorowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa rejestracja na wizyty i skorzystanie ze świadczonych usług medycznych.

6. Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa).

7. Udostępnione dane osobowe, z wyłączeniem danych szczególnie chronionych, mogą być powierzone współpracującym z Administratorem podmiotom trzecim, zwanym Procesorami tych danych w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora wyłącznie w przypadku zawarcia przez Administratora z takimi podmiotami odpowiednich umów powierzenia danych. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem biuro rachunkowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 2.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane pacjentów nie będą podlegały profilowaniu w celach marketingowych.

10. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.

11. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami urządzeniach i nośnikach.

12. Dane w formie papierowej będą przechowywane w zamkniętych szafach, w pomieszczeniach zabezpieczonych zamknięciem na klucz, do którego dostęp będą miały jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

13. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w punkcie 2, maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.

14. Dane szczególnie chronione w postaci kartotek pacjentów przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.